ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(GDPR)

H ιστοσελίδα www.gnorimies-sxeseis.gr (εφεξής: «Εταιρία»), λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, που επήλθαν με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), εφαρμόζει πρακτικές συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει με στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας των υποκειμένων τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στα πλαίσια της δραστηριότητάς μας, η Εταιρία μας, προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τη διασφάλιση της ασφάλειας τωνχρηστών/επισκεπτών της. Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται διαδικτυακά, μέσω της χρήσης/επίσκεψης της Εταιρίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία μας δεν απευθύνονται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και για το λόγο αυτό δεν προβαίνουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η παροχή των υπηρεσιών μας μέσω της παρούσας Εταιρίας προϋποθέτει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/ επισκεπτών της από τους διαχειριστές της.

Η Εταιρία μας λαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της, για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς, αποκλειόμενης οποιαδήποτε άλλης ενέργειας. Η Ιστοσελίδα μας δεν προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν αυτά παρασχεθούν οικειοθελώς.

Μέσα συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες της Εταιρίας μας γίνεται:

– Μέσω της επικοινωνίας με την Εταιρία με ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνο, e-mail, fax) για την  καταχώριση της αγγελίας σας.

– Μέσω της επίσκεψης ή της εγγραφής στο διαδικτυακό ιστότοπο μας.

– Μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας

– Μέσω της χρήσης τεχνολογίας “Cookies” και άλλων παρόμοιων μέσων, τα οποία αποτελούν αναγνωριστικά αρχεία του Πελάτη και χρησιμοποιούνται από εμάς, κατά την επίσκεψη του Πελάτη στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας μας, για την ορθή λειτουργία, τη βελτίωση του περιεχομένου και της λειτουργικότητας του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρίας μας, την προστασία των χρηστών από τυχόν κακόβουλη δραστηριότητα, την διακρίβωση τυχόν ύποπτων δραστηριοτήτων, την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων προς τους χρήστες και το διαμοιρασμό αρχείων εικόνων, βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την επίσκεψη στο διαδικτυακό ιστότοπο μας, θα εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό πλαίσιο, το οποίο ζητά τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή “Cookies”. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθεί η ανωτέρω συγκατάθεση, η χρήση της τεχνολογίας “Cookies” θα γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς της ορθής λειτουργίας και της βελτίωσης της λειτουργικότητας του διαδικτυακού ιστότοπου της Εταιρίας και της προστασίας των χρηστών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης. Ωστόσο, στην περίπτωση μη παροχής συγκατάθεσης για τη συλλογή “Cookies”, ενδέχεται να παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία και εμφάνιση  του διαδικτυακού ιστότοπου.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

– Σύμφωνα με τους όρους χρήσης θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε μια διεύθυνση email.

– Αν επιθυμείτε να καταχωρίσετε αγγελία, θα σας ζητήσουμε επιπλέον να μας γνωστοποιήσετε το φύλο σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας.
Προαιρετικά μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για το όνομά σας, την ηλικία σας, και την επαγγελματική σας ιδιότητα, καθώς και την περιοχή στην οποία διαμένετε. Μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών που έχει συλλέξει η Εταιρία μας, θα διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα μέχρι και 5 έτη από την τελευταία συναλλαγή μαζί μας.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Εταιρία μας θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

Κοινοποίηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους

Στα πλαίσια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Εταιρία μας ενδέχεται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρικούς συνεργάτες, υπαλλήλους και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την υπηρεσία αποστολής και διαχείρισης παραγγελιών ή τη διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς από εξειδικευμένους προς τούτο συνεργάτες.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται στην παρούσα. Ωστόσο, η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί πληροφορίες που αφορούν Πελάτες της Εταιρίας μας, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη προς την Εταιρία μας είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Εταιρία μας έχει φροντίσει να λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε στη διάθεσή μας σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοιώση ή αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που έχει στη διάθεσή της η Εταιρία μας, η Εταιρία μας θα προβαίνει αμελλητί σε ενημέρωση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων και της αρμόδιας εποπτικής Αρχής, εντός 72 ωρών, εφόσον είναι δυνατό, από τη στιγμή της διακρίβωσης της παραβίασης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε στη διάθεσή μας, τόσο κατά τις επιτόπιες συναλλαγές σας στο κατάστημά μας όσο και κατά τη χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου, η Εταιρία μας προβαίνει στη διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε συνεχή βάση καθώς και στην κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, κατά την είσοδο του χρήστη στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας μας, και προκειμένου να γίνει είσοδος στον Προσωπικό Λογαριασμό, θα ζητείται όνομα χρήστη και προσωπικός κωδικός, για τη διασφάλιση του απορρήτου. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού κωδικού του χρήστη, ο τελευταίος θα πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την Εταιρία, μας, διαφορετικά δε φέρουμε καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Προσωπικού Λογαριασμού.

Δικαιώματα Χρηστών

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χρήστης έχει δικαίωμα να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους κλπ (Δικαίωμα Πρόσβασης στα Δεδομένα). Περαιτέρω, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα:

– να απαιτεί τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών στοιχείων (Δικαίωμα Διόρθωσης),

– να απαιτεί τη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διαγραφή μέρους ή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν εφόσον τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, εφόσον υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα κλπ. (Δικαίωμα Διαγραφής),

– να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο (Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας),

– να ζητήσει  τη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτο (Δικαίωμα Φορητότητας),

– να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Δικαίωμα Εναντίωσης).

Εφόσον, ο Πελάτης επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά του, μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………..

Η Εταιρία μας θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος, κατ’ ανώτατο όριο ενός μήνα στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Επιπλέον, εφόσον ο Πελάτης θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του, δύναται να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
contact@dpa.gr

Λοιπές πληροφορίες

– Ο διαδικτυακός ιστότοπος της Εταιρίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς συνδέσμους ανακατεύθυνσης (links) προς άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους, η Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων των οποίων δύναται να διαφέρει από όσα αναφέρονται στην παρούσα.

– Η Εταιρία μας δεν προβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται από χρήστες ή τρίτους και αφορούν τους ίδιους ή τρίτους δε θα χρησιμοποιούνται και θα διαγράφονται όταν γίνουν αντιληπτά. Η Εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν παροχή και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων που οφείλεται σε πράξεις τρίτων.

– Κατά διαστήματα, η Εταιρία μας ενδέχεται να τροποποιεί τους όρους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να είναι πάντα σύμφωνη με τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση αλλαγής των Όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αλλαγές από το διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας μας.

– Για την παροχή πληροφόρησης ή διευκρινήσεων σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία μας, μέσω αποστολής ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………. ή συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας μας.